การบรรจุ

การเตรียมผลส้มออกสู่ตลาดของบริษัทฯ ได้ประยุกต์หลักการ การจัดการทางสุขลักษณะในการผลิตอาหารที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลอดขั้นตอนของการผลิตนั้นมีคุณภาพและความปลอดภัย ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และรับการรับรองตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (CODEX GMP)

Share with :
LINE it!